Gaia-X Hub Slovakia Žilina – Liptovský Mikuláš Summit #1

Gaia-X Hub Slovakia Žilina – Liptovský Mikuláš Summit #1 sa koná 11. a 12. októbra 2021

október, Žilina, SK — Dve slovenské univerzity, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) so svetovým výskumným potenciálom sa stali členmi medzinárodného zoskupenia Gaia-X Hub Slovakia. Ďalšími zakladajúcimi členmi tohto zoskupenia sú zástupcovia spoločností združených v Priemyselnom inovačnom klastri (IIC), a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI). Ďalšími vládnymi spolupracujúcimi ministerstvami zastúpenými v koordinačnom výbore sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF). Zúčastnené strany sa pod hlavičkou Gaia-X Hub Slovakia, za prítomnosti aj Ministerstva obrany SR sa stretnú na rokovaní v Žiline a Liptovskom Mikuláši.

Program začína prezentáciou partnera EIT Manufacturing. Prezentujúcim budú páni Johannes Hunschofsky,  Managing Director, CLC East, a Konstantinos Georgoulias, Director of EU Affairs and RIS at EIT Manufacturing,  EIT Manufacturing CLC East s centrálou vo Viedni. Tento partner Gaia-X Hub Slovakia má potenciál výrazným spôsobom prispieť k financovaniu projektových výziev, ktoré vzídu z inovačných projektov a zámerov slovenských podnikov v digitálnej a zelenej ekonomike, ktoré napomôžu s efektívnym čerpaním fondov z Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a tak naplnia európske environmentálne a digitálne ciele pre Slovensko. EIT Manufacturing je partnerom aj v rôznych iných projektoch a aj vďaka nim sa mu darí pomáhať malým a stredným podnikom sa rozvíjať.

Jedným z jeho projektov na ktorom EIT Manufacturing pôsobí a ktorý je projektom Gaia – X je EU Pro Gigant. Skratka pre „European Production Giganet for calamity pracuje na samo organizácii hodnotového reťazca a učiacich sa ekosystémov“. Je to binárny výskumný projekt zameraný na inteligentné a suverénne využívanie údajov v európskom výrobnom priemysle. Projekt realizuje rakúsko-nemecké projektové konzorcium vedené TU Wien a TU Darmstadt. Cieľom projekt je vybudovanie viacmiestneho digitálne prepojeného výrobného ekosystému. Projekt EU Pro Gigant je taktiež úzko prepojený na iniciatívu Gaia-X, ktorej cieľom je vybudovať otvorenú európsku dátovú infraštruktúru a práve preto máme záujem podielať sa na tomto projekte.

Nasledovať bude prezentácia hostiteľskej inštitúcie prvého dňa, Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA). Verejnosti bude predstavený jej vedecký profil a výsledky výskumných skupín pôsobiacich na fakulte. Podrobnejšie budú predstavené výskumné skupiny, ktoré sa venujú oblastiam simulácií dopravných a logistických systémov, autonómnym vlakom a vývoju softvéru pre ich prevádzku a výskumná skupina venujúca sa oblastiam umelej inteligencie a strojovému učeniu, kde sa budeme snažiť nájsť vhodné partnerstvo medzinárodného významu a takto zabezpečiť európsku spoluprácu.

Po skončení prezentačnej časti podujatia bude nasledovať časť, ktorej súčasťou bude exkurzia do niektorých špecializovaných laboratórií FRI UNIZA, ktoré sa zameriavajú na výskum v oblasti sieťovej bezpečnosti, robotiky a senzorov, čo bude predstavovať pomyselnú bodku za prvým dňom rokovania.

12, Október, Liptovský Mikuláš, SK – Druhý, nemenej zaujímavý deň Summitu bude pokračovať na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS), kde Gaia-X Hub Slovakia spolu s Ministerstvom obrany SR a Akadémiou ozbrojených síl budú riešiť výzvy v odvetviach v oblasti moblity, energy, manufacturing industry a iné. V rámci bloku vystúpi hosť z Gréckeho Gaia-X Hub pán Dr. Kosmas ALEXOPOULOS, ktorý priblíži fungovanie ich združenia a má záujem spolupracovať s Gaia-X Hub Slovakia. Taktiež predstaví projekty, ktoré sa v Grécku rozbiehajú, ale aj tie, na ktorých sa už intenzívne pracuje. Sekundovať bude Slovenský Gaia-X Hub, ktorý priblíži svoje vízie projektov a budúce aktivity. Jednou z plánovaných aktivít je účasť na druhom medzinárodnom Gaia-X Summite v Miláne, ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra 2021. Dôsledkom tejto slovenskej angažovanosti v projekte je aj prítomnosť Gaia-X Hub Slovakia ako jedného z Hubov priamo na tomto summite za účasti eurokomisára Thierryho Bretona, a predstaviteľov talianskej vlády a všetkých najvyšších predstaviteľov európskych členských štátov ako sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko za digitálnu transformáciu, kde bude osobne prítomná koordinátorka Gaia-X Hub Slovakia, pani Martina Le Gall Maláková.

Neverejná časť bude pokračovať na Katedre informatiky a Katedre elektroniky Akadémie ozbrojených síl. Katedra informatiky AOS pokrýva  komplexne oblasť informatiky, informačných a komunikačných technológií (IIKT) ako aj matematiky, vo výskume a vzdelávaní pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Má výsostné postavenie v príprave špecialistov v oblasti informatiky, informačných a komunikačných technológií pre rezort obrany. Je lídrom vzdelávania v oblasti počítačových sietí a technológií (Sieťový akademický program Cisco – sieťová akadémia), produktov Microsoft Office a systémov velenia a riadenia a prezentovať bude vzdelávanie a vedecko výskumné zameranie katedry z hľadiska garantovania a profilovania študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy v 1, 2 a 3 stupni štúdia a v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Katedra elektroniky AOS  zabezpečuje a vykonáva odborné a špecializačné kurzy z oblasti elektroniky  pre potreby ozbrojených síl. V oblasti vedy a techniky katedra uskutočňuje výskum a vývoj pre potreby rezortu MO SR, tiež v rámci projektov EDA (European Defense Agency) a STO NATO (Science and Technology Organization NATO) v oblasti elektronických systémov.

Gaia-X je veľká európska iniciatíva, ktorej dôležitosť je potrebné vysvetliť širokej verejnosti. My ako Slovensko máme šťastie, že môžeme byť pri zrode veľmi dôležitého európskeho projektu, ktorého význam bude v budúcnosti neustále narastať. Toto dvojdňové rokovanie má slúžiť aj ako komunikačný nástroj smerom k verejnosti, prostredníctvom ktorého sprostredkujeme nevyhnutné informácie o projekte, ktorý v budúcnosti ovplyvní a bude aktívne formovať životy obyvateľov európskeho kontinentu!

O Gaia-X: Táto európska organizácia je podporovaná Ursulou Von Der Leyenovou , Thierym Bretonom, Brunom Le Mairom a Petrom Altmeierom, ku ktorej sa Slovensko prihlásilo podpisom deklarácie 15. októbra 2020, spája spoločnosti, asociácie a výskumné inštitúcie s cieľom vytvoriť dôveryhodný digitálny ekosystém. Táto iniciatíva je navrhnutá tak, aby zjednodušila zhromažďovanie a zdieľanie dát vytvorením vyhradených dátových priestorov, ktoré budú využité v rôznych odvetviach. Je potrebné zdôrazniť, že užívatelia a firmy si zachovávajú suverenitu nad svojimi dátami. S viac ako 1 800 účastníkmi vytvorila iniciatíva Gaia-X federatívny systém na prepojenie používateľov cloudových a edge služieb. Viac informácií nájdete na www.gaia-x.eu.

O IIC: Cieľom Priemyselného inovačného klastra (IIC) je vytvoriť platformu pre dosahovanie spoločných cieľov a plánov súvisiacich s oblasťami Smart Industry, Smart Mobility a  Smart Cities, prostredníctvom zdieľania inovatívnych myšlienok, vytvárania spoločných tímov, spolufinancovania projektov súvisiacich s inováciami a zdieľania dosiahnutých výsledkov.

Tieto aktivity prispejú k vytvoreniu nových pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja  a posunú celkovú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky na novú úroveň. Ciele IIC budú okrem iného dosiahnuté aj prostredníctvom účasti skúsených partnerov spomedzi vládnych organizácií, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ekosystému IIC, a ktorí sa budú podieľať aj na nastavení optimálneho modelu financovania projektov. IIC etablovalo spolu s MIRRI, Gaia – X Hub Slovakia.