Gaia-X Hub Slovensko

Čo je GAIA-X?

GAIA-X je návrh novej generácie dátovej infraštruktúry pre Európu:

bezpečný, federatívny systém, ktorý spĺňa najvyššie štandardy digitálnej suverenity a zároveň podporuje inovácie.

GAIA-X je kolískou otvoreného, transparentného digitálneho ekosystému, kde je možné dáta a služby sprístupňovať, porovnávať a zdieľať v prostredí dôvery.

Benefity Gaia-X

Dôveryhodnosť

Gaia-X poskytuje príležitosť pre operatívnosť medzi zainteresovanými stranami, používateľmi a dodávateľmi v Európe dôveryhodným spôsobom.

Federovaný katalóg

Možnosť partnerstva so schválenými dodávateľmi/užívateľmi v transparentnom digitálnom ekosystéme.

Súlad

Gaia-X zabezpečuje súlad s európskymi zákonmi a nariadeniami.

Výmena dát

Umožňuje európsku dátovú suverenitu a možnosť nových inovácií založených na európskych hodnotách.

Prečo spolupracovať práve s nami?

Množstvo inovácií v sektore Informačných a komunikačných technológií postupne napĺňajú vízie Gaia-X.

Na medzinárodnej úrovni Gaia-X funguje na dohodách, štandardoch a procesoch ktoré spájajú inovácie a verejný sektor. Dohody s jednotlivými subjektami trhovej ekonomiky musia byť transformované do konkrétnych do aplikácií riešení a technologických štandardov.

Národnými hub-mi vedia organizácie spolupracovať veľmi jednoducho. Rovnako je tomu aj na Slovensku. Budete informovaní a pri pravidelnej spolupráci, môžeme spoločne čerpať výhody a premieňať príležitosti, ktoré prináša rozvoj Gaia-X, na úspechy.

Vedomosti sú vymieňané a zdieľané v tzv. “Use cases” a prispôsobené pre potreby a možnosti Slovenska. Toto umožňuje využitie dát a ich následne medzisektorové prepojenie. Takto sú dáta využité inteligentnejšie a budú použité v rámci Európskej dátovej infraštruktúry.